Internetowy sklep medyczny – Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Max-Corp Sp. z o.o z siedzibą w
Poznaniu wpisaną do SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , numerze NIP 7811955475
, za pośrednictwem sklepu internetowego www.ortezka.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz
określa zasady i warunki świadczenia przez
Max-Corp Sp. z o.o . z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
Kontakt ze Sklepem Internetowym można uzyskać:
a)pod ogólnym numerem telefonu: +48 604-895-717 lub 697-595-045 czynna w Dni robocze od godz. 9:00
do 18:00);
b)korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep.ortezka@gmail.com
c)listownie pod adresem: ul. B. Prusa 20, 60-820 Poznań.


§1 Definicje


1 . Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
2. Dostawa- oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca- oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy
Towarów.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas
Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w
Sklepie Internetowym.
5. Klient- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży tj. osobę fizyczną
posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.
6.Konsument- oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez
Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi
prowadzenia Konta Klienta.
8.Login- oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu
znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w
Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
9.Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
10.Regulamin- oznacza niniejszy regulamin.
11.Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla
korzystania przez
Klienta ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego.
12.Sprzedawca- oznacza Max-Corp Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. B. Prusa 20, 60-820 Poznań, NIP: 7811955475, REGON: 300990714, 

e-mail: sklep.ortezka@gmail.com będącą jednocześnie właścicielem Sklepu
Internetowego.
13.Strona Internetowa Sklepu- oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep
Internetowy, działające w domenie www.ortezka.pl .
14.Towar- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15.Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie
informacji
kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do
16. Umowa sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w
Regulaminie, między
Klientem a Sprzedawcą.
17. Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy.


§2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego


1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, zdjęć zamieszczonych w
celach prezentacji Towarów, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i
formularzy, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a
korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz
zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2.Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze
Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia
końcowego Klienta. Stosowanie plików
"cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych
Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych
Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć
mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca
wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze
Strony Internetowej Sklepu.
3.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub
za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych
Sklepu,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru
telefonu.
4.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez
Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
5.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez
Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez
Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób
trzecich.
6.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane
wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w
jakiejkolwiek formie Hasła.
7.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez
Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy. Klienci zobowiązani są także do
powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie
Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej Sklepu i jej
elementów technicznych oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§3 Rejestracja


1.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2.Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na
Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas
Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4.W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z
Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5.W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn.
18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez Sprzedawcę,poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie
informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub
przewidywanych odbiorcach tych danych.
6.Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania
informacji handlowych nie
jest warunkiem zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia
Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego
oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
7.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje
możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za
wyjątkiem Loginu.


§4 Zamówienia


1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71
ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z póź. zm., dalej zwana „Kodeksem
cywilnym”).

2.Produkty, wyświetlane na stronie www.ortezka.pl są tylko bazą, które, można zakupić w sklepie. Nie oznacza to, że produkt jest dostępny na stanie. Przed zakupem należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu potwierdzenia dostępności produktu , dotyczy to produktów z adnotacją "Dostępny na zamówienie " i "Dostępny na indywidualne zamówienie" .


3.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i
dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
5.Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie
wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w
„KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza
zamówienia do
Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Każdorazowo
przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i
Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową
sprzedaży.
6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny
podany przez Sprzedawcę we wstępie Regulaminu oraz na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa
zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na
Stronie Internetowej Sklepu, inne niezbędne parametry produktu (kolor, rozmiar, warianty i długości - jeśli
wymagane) oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po
skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje,
wedle
wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas
składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej
wybranych Towarów oraz łącznym koszcie
wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany
ponieść w związku z Umową sprzedaży.
7.Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym
nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację
zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności:
określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o
wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
8.Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail
podany przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w
szczególności: nazwę Towaru, inne niezbędne parametry produktu (kolor, rozmiar, warianty i długości - jeśli
wymagane) oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje
dane teleadresowe.
9.Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w§4 ust. 7, Sprzedawca przesyła
Klientowi
zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę
wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też
informacje o wszystkich dodatkowych
płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także
informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty
elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez
Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do
Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
10.Klient ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostanie wykonany według
jego specyfikacji lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W tym celu, Klient
kompletując wstępne zamówienie, może wybrać model Towaru, którym jest zainteresowany spośród
przedstawionych przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu, określając jego właściwości lub nadając cechy ściśle związane z jego osobą, w
szczególności: rozmiar, długość, inne parametry tj. szerokość otworów, wymiary poszczególnych
elementów oraz dodatkowe elementy. Klient po skompletowaniu wstępnego zamówienia składa
Sprzedawcy zapytanie o wycenę przesyłając wiadomość elektroniczną na podany przez Sprzedawcę
adres e-mail lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
11.Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta wobec Sprzedawcy oferty zawarcia
Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
12.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
potwierdzenie jego złożenia.
13. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu
zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w§4 ust. 10
powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
14.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na
Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas
Rejestracji lub składania zamówienia adres, a w przypadku kiedy Klientem jest Konsument do
potwierdzenia dołącza także aktualny Regulamin, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy wraz z
wzorem odstąpienia od Umowy sprzedaży.
15. Ze względu na rosnące ceny transportu morskiego, ceny przedstawione w cenniku mogą być wyższe.
Jeżeli kupujący nie zgadza się opłacić produktu w nowej cenie, sprzedający może anulować zamówienie.
16. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


§5 Płatności


1 .Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie
zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy
wyborze sposobu Dostawy na początku składania zamówienia -
po oznaczeniu przycisku „DO KOSZYKA”.
2.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (cena Towarów wraz z kosztami Dostawy)
udostępniana jest na
początku składania zamówienia, przed wyborem polecenia „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz
potwierdzana jest wraz z przyjęciem zamówienia do realizacji.
3.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia
rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz
po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) płatności elektroniczne realizowane w systemie płatniczym PayNow.pl przed dostawą.
c) Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

d)gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja
zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia).
4.Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
5.W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w§5 ust. 4,
Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na
Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również
informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W
wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle
Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu
Cywilnego.
6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A
7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami .


§6 Dostawa


1.Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych
potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Podany termin nie jest gwarantowany, czas dostawy może wydłużyć się z przyczyn niezależnych do 72 godz.
4.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w
Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu.
5.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w
Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności
„za pobraniem”.
6.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w
formularzu zamówienia.
7.W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru)
przekazywana jest na adres
poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8.Wydanie Towaru (nadanie przesyłki) przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5
Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. W razie przekroczenia tego terminu Konsument ma prawo do
wyznaczenia Sprzedawcy
dodatkowego czasu na wydanie Towaru, a jeżeli Towar nadal nie zostanie wydany Konsument ma
prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
9.Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego
rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki
Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Spisanie protokołu
nie stanowi warunku do złożenia reklamacji lub skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
10.Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze
Sprzedawcy pod adresem Max-Corp Sp. z o.o B. Prusa 20, 60-820 Poznań , w Dni Robocze,
w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze
Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
11.Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon
albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
12. W przypadku nie odebrania przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient ponosi koszty związane z wysyłką i zwrotem towaru niezależnie od sposobu dostarczenia, gabarytów czy ciężaru.


§7 Rękojmia


1.Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przy czym wada
fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową w rozumieniu art. 5561Kodeksu cywilnego.
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo
wadę usunie.
b) Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub
usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
zaspokojenia.
c) Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna , żądać wymiany Towaru
wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na
wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
d) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z
Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z
drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych
kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3 .Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres
Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4 .Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch
lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego
w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna
się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili
zawarcia Umowy sprzedaży.
6.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie
pisemnej na adres Sprzedawcy.
7.Sprzedawca w ciągu 30 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji
Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
8.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych
świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie
elektronicznej i przesłana na adres
sklep.ortezka@gmail.com . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego
problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i
udziela Klientowi odpowiedzi.


§8 Gwarancja


1.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru
bądź dystrybutora (gwarant).
2.W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest
każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu, a dokument gwarancyjny dołączany jest do
sprzedanego Towaru.
3.Klient ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jednakże w tym przypadku bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu
rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków gwarancyjnych albo bezskutecznego upływu czasu na ich
wykonanie.


§9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny.
2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie
przez Klienta.
3.Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
4.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5.Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę,
oferta przestaje wiązać.
6.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z
powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż
najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14
dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Towaru na adres siedziby Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9.W wypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10.Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
11.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
13.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w
odniesieniu do umów, w których Towarem
jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679 z póź.
zm.) ze względu na ochronę zdrowia i  ze względów higienicznych,
tj. kiedy Towar został odpakowany i przymierzony przez Klienta.
15. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi.
Zgodnie z powyższą Ustawą, wyroby medyczne można reklamować tylko i wyłącznie w 2 przypadkach: 
Jeśli produkt leczniczy lub wyrób medyczny ma:

- wadę jakościową ujawnioną i zgłoszoną nie później niż w dniu dostawy.

- został niewłaściwie wydany (np. za niewłaściwą odpłatnością, w innej dawce lub postaci).
Taki towar  reklamujemy zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

16. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy.
Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem)
jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.  

17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679 z póź. zm.) ze względu na ochronę zdrowia oraz  ze względów higienicznych, tj. kiedy Towar został odpakowany i przymierzony przez Klienta.

18. Towary zakupione na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi

19.Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) produkty lecznicze i wyroby
medyczne (posiadające europejski certyfikat jakości CE) nie podlegają zwrotowi.

20. Według art. 38a Ustawy o prawach konsumenta możliwe jest skorzystanie przez jednoosobowe firmy z prawa do 14 dniowego zwrotu towaru w poniższym brzmieniu: „Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

21. Zwroty przysługują jedynie konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli zakup mieścił się w tym zawodowym charakterze, to sprzedawca może nie zaakceptować zwrotu.

22. Przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu użyte (rozpieczętowane) przez jedną osobę (nawet jedynie w celu sprawdzenia), nie spełniają już więcej wymogów higienicznych do użycia przez inną osobę. Zwrot towaru w tym przypadku nie będzie uznawany.

23. Przedmioty używane noszące ślady użytkowania nie podlegają zwrotowi - Dotyczy produktów które przylegają bezpośrednio do skóry lub maja specjalne zabezpieczenie w celu zachowania czystości produktu . - Zabrudzenia pochodzenia biologicznego lub mikrobiologicznego nie podlegają zwrotowi przy produktach medycznych jak i przy produktach przylegających bezpośrednio do skóry .


§10 Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach
Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług
drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3.Sprzedawca przetwarza dane w celu realizacji złożonego zamówienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, w
celu obsługi zarejestrowanego konta na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, po wyrażeniu zgody w celach
marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, a także w celu realizacji umowy, jak też w prawnie
usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4.Dane osobowe Klienta mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też
podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5.Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia
konta, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W
przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia
okresu gwarancyjnego.
6.Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed
jej odwołaniem.
7.Klient, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia
ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.


§11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)


1.Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w
każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę
podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww.
umowy oraz postanowień poniżej.
2.Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez
wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na
odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3.Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta
stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.


§12 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte
przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu
wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca
poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą
wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W
razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu.
2.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018

 

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania